Referencje

Referencje.

Zestawienie prac projektowych wykonanych w kilku ostatnich latach w ramach prowadzonej działalności.

Inwestycja.
Temat opracowania.
Zleceniodawca.
Rok.
Budowa sali sportowej w Brąszewicach.Projekt zamienny konstrukcji stalowej dachu sali sportowej przy gimnazjum gminnym w Brąszewicach.Węglopol Gliwice.2013
Przebudowa ulic w rejonie Starego Miasta w Gliwicach.Projekt przekrycia komory K32 w ciągu ulicy Górnych Wałów w Gliwicach.ZIB Szostak Duda, Gliwice.2013
Projekt budowy ulicy Mącznej i Zawodziańskiej w Częstochowie wraz z odwodnieniem.Projekt przewiertów pod wałami przeciwpowodziowymi wraz z konstrukcji żelbetowych wylotów do rzeki Warty dla kanalizacji deszczowej.Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, Siemianowice ŒŚląskie.2013
Projekt przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową dla Parku Biznesowo-Przemysłowego przy ulicy Bytomskiej w Siemianowicach ŒŚląskich.Projekt budowlano wykonawczy komory wodomierzowej.Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, Siemianowice ŒŚląskie.2013
Przełączenie kanalizacji sanitarnej z ul. Grzybowej oraz ul. Bocznej do kolektora północnego w Tarnowskich Górach – dzielnica Sowice.Projekty wykonawcze zabezpieczenia tymczasowego wykopów liniowych i komór roboczych dla przewiertów i zabudowy osadników.Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, Siemianowice ŒŚląskie.2013
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły na zakład opiekuńczy w Kocikowej.Projekty wykonawcze zamienne stropów żelbetowych.Burda, Ziemięcice.2012
Przebudowa wodociągów Dn100 i Dn 200 w Psarach oraz w Goląszy Biska.Projekt budowlany przekroczenia bezrozkopowego pod torami PKP w Psarach wraz z zabezpieczeniem torowiska wiązkami szyn typu szwajcarskiego.BUTP "PROJEKT" Zabrze.2012
Budowa sali sportowej w Łapanowie pow. BochniaProjekt wykonawczy stalowej konstrukcji wsporczej dachu powłokowego nad zapleczem.Węglopol Gliwice.2012
Przebudowa gazociągu DN500 relacji Szobiszowice - Szopienice.Przekroczenia bezrozkopowe przeciskami ulic Katowickiej i Tunkla w Rudzie ŒŚląskiej.GZOG sp z o.o. Zabrze.2012
Budowa gazociągu niskiego ciśœnienia od SRP Radoszowska do Osiedla Hutników w Chorzowie.Przekroczenie przewiertem potoku Bielszowickiego dla przeprowadzenia gazociągu.GZOG sp z o.o. Zabrze.2012
Budowa sali sportowej przy ulicy Kisielewskiego w Sosnowcu.Projekt wykonawczy ryglowej konstrukcji œściany szczytowej sali sportowej.Węglopol Gliwice.2012
Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin.Projekty wykonawcze komór zaworów sekcyjnych na terenie Lublina.Energoekspert Katowice.2012
Przebudowa DK 79 w Jaworznie – etap III.Projekt wykonawczy ekranów dŸwiękochłonnychWBP Zabrze.2012
Budowa gazowej stacji redukcyjno-pompowej 1 stopnia w Sosnowcu.Projekty wykonawcze fundamentów pod kontenery z urz¹dzeniami oraz konstrukcji placów manewrowych.GZOG sp. z o.o. Zabrze.2011
Budowa gazociągu œśredniego ciœśnienia w Katowicach Podlesiu.Projekt budowlano wykonawczy bezrozkopowego przekroczenia torów PKP relacji Katowice - Zwardoń w Katowicach.GZOG sp. z o.o. Zabrze.2011
Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Rzeszów.Projektu remontów i przebudów komór zaworów sekcyjnych na terenie Rzeszowa.Energoekspert Katowice.2011
Przebudowa DK 1 i DK 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy.Analiza obliczeniowa słupów ekranów akustycznych H=8m wzdłuż trasy DK 1 i DK 86 w Tychach.Polimex Mostostal, Zakład Drogowy w Katowicach.2011
Budowa Drogowej Trasy ŚŒrednicowej na terenie Zabrza.Projekty wykonawcze ekranów akustycznych wzdłuż trasy głównej oraz łącznic.Amar Gorzyce / WYG Katowice.2011
Projekt przebudowy wodociągu magistralnego w Pawłowicach ŚŒląskich w celu zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.Projekty bloków oporowych, projekty komór wodomierzowych, projekty bezrozkopowych przekroczeń ulic dla przeprowadzenia wodoci¹gu.HMG Katowice.2011
Modernizacja wodociągu stalowego DN 800 w Katowicach od ul. Ordona do ul. Techników.Projekty bloków oporowych na grodzicach stalowych.HMG Katowice.2011
Zabudowa suwnicy 32T.Analiza obliczeniowa oraz ocena noœśnoœści układu konstrukcyjnego hali produkcyjnej dla zabudowy suwnicy 32T.Fawent Chełm ŚŒląski.2011
Budowa drogi ekspresowej S8 w rejonie Zambrowa.Projekt wykonawczy budynków zaplecza socjalnego dla MOP –Ostrożne, MOP- Kossaki, MOP-CiboryTrakt Katowice.2011
Budowa Autostrady A1.Projekty zbiornika na wodę przeciwpożarową oraz zadaszenia nad dystrybutorami paliwa w ramach OUA Pruszków.Trakt Katowice.2010
Budowa obwodnicy Wałbrzycha.Projekt budowlany i wykonawczy bezrozkopowego przekroczenia torów PKP dla budowy kanalizacji deszczowej.Trakt Katowice.2010
Budowa Autostrady A1 na odcinku Maciejów –- Pyrzowice.Projekty warsztatowe balustrad stalowych i wygrodzeń.Węglopol Gliwice.2010
Budowa drogi ekspresowej S8 w Warszawie.Projekty warsztatowe ekranów akustycznych na obiektach mostowych i murach oporowych, Węzeł Modlińska.Węglopol Gliwice.2010
Budowa drogi ekspresowej S7.Projekt budowlany i wykonawczy ekranów akustycznych. Projekty wykonawcze elementów infrastruktury podziemnej dla potrzeb projektów branżowych.WBP Zabrze.2011
Budowa drogi ekspresowej S8 w Warszawie.Projekty warsztatowe balustrad stalowych i wygrodzeń.Węglopol Gliwice.2010
Budowa drogi ekspresowej S7Projekty wykonawcze komór i wylotów do zbiorników retencyjnych i cieków.Amar Gorzyce / WYG Katowice.2010
Budowa obwodnicy Wąchocka i Parszowa w ciągu drogi krajowej DK42.Projekt budowlany i wykonawczy ekranów akustycznych. Projekty wykonawcze elementów infrastruktury podziemnej dla potrzeb projektów branżowych.WBP Zabrze.2010
Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Żyrardów.Komory zaworów sekcyjnych. Projekt budowlany i wykonawczy.Energoekspert Katowice.2010
Przebudowa sieci wody pitnej na terenie Katowic.Komora pomiarowa "Chorzowska". Projekt budowlany i wykonawczy żelbetowej komory pomiarowej.Energoekspert Katowice.2009
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej w zlewni "Repty" i "Leœśna" w Tarnowskich Górach.Projekty budowlane i wykonawcze przewiertów pod linią kolejową Tarnowskie Góry –- Opole, drogą krajową oraz pod rzeką Stoła i ciekami wodnymi dla przeprowadzenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dzielnicach Strzybnica i Pniowiec.HMG Katowice / Ayesa Polska Agua y Estructuras S.A.2009
Przebudowa drogi krajowej DK296 od drogi krajowej DK30 do Autostrady A4.Projekt stalowej kapy chodnikowej mostu drogowego.WBP Zabrze.2009
Budowa Autostrady A1 Soœśnica -– GorzyczkiProjekty zamienne przekroczeń bezrozkopowych dla przeprowadzenia wodociągów wody pitnej.BUTP "PROJEKT" Zabrze / Kryza-Plast Mikołów.2009
Przebudowa DK 1 i DK 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy.Projekt budowlany i wykonawczy ekranów akustycznych w rejonie trasy głównej i dróg dojazdowych.WBP Zabrze.2009
Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu i dystrybucji ciepła w dzielnicy Halemba w Rudzie ŒŚląskiej.Projekt budowlany i wykonawczy przekroczeń bezrozkopowych pod ulicami i linia kolejową oraz napowietrznego przekroczenia rzeki Kłodnicy. Projekty komór dla zaworów odcinających.ZUP Zabrze / PEC Ruda ŒŚląska.2008
Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic Żelazna, 1-go Maja , Zagnańska w Kielcach.Projekty budowlane i wykonawcze ekranów akustycznych.WBP Zabrze.2009
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Orlej i– 3-go Maja w Sosnowcu.Projekty budowlane i wykonawcze bezrozkopowych przekroczeń ulic i rzeki Czarna Przemsza.BUTP "PROJEKT" Zabrze.2008
LOTOS Rafineria Nafty w Gdańsku, Program 10+Projekty wykonawcze fundamentów estakad międzyobiektowych. Projekty wykonawcze podpór rurociągów w muldach międzyobiektowych.Fluor S.A. Gliwice.2008
Ośœrodek Szkolno-Wychowawczy we WrocławiuProjekt wykonawczy hali gimnastycznej.Bud Serwis Gliwice / mgr inż. W. Doryk.2008
Rozbudowa DK47 Rabka Zdrój – Zakopane do parametrów klasy G. Węzeł Poronin.Dokumentacja rysunkowa koncepcji programowej i projektu budowlanego wiaduktu drogowego i œściany oporowej wzdłuż DW961BPBK TRAKT - Katowice.2007
Budowa magistrali wodociągowej zbiornik Chrzanów - SUW Trzebionka.Projekt wykonawczy przekroczenia torów kolejowych przewiertem w Chrzanowie wraz z zabezpieczeniem torowiska wiązkami szyn typu szwajcarskiego.BWID Pszczyna.2007
Likwidacja kotłowni przy ulicy Zapomnianej 5 wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.Projekt budowlany i i wykonawczy stalowej estakady dla przekroczenia torów kolejowych rel Warszawa - Kraków ciepłociągiem przesyłowym w Kielcach.Energoekspert Katowice.2007
Modernizacja komory zasuw na ujęciu ZUW Goczałkowice.Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy komory zasuw na ujęciu wody ZUW Goczałkowice.Arkada - Katowice.2007